Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdös föreningsbidrag

Här finns information om alla Värmdös föreningsbidrag.

I broschyren policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering hittar du utförlig information om syfte, mål och allmänna bestämmelser om bidrag och stöd till föreningslivet.

I broschyren Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag finns specifik information som gäller respektive bidrag.

Båda broschyrerna kan du ladda hem digitalt i högerspalten. Du kan också kontakta oss för att få broschyren hemskickad till dig.

Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med aktivitetsbidraget är att stimulera till utveckling av idrottsföreningars barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska göras på närvarokort. Antingen genom att ladda ned Excelfil i högerspalten eller via närvarorapporteringssystem rekommenderade av RF. Till exempel IdrottOnline, Laget.se eller SportAdmin.

Bidraget kan sökas två gånger per år

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 25 augusti. (Tillfälligt förlängt till 30 augusti 2018)
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansöka vara inne senast den 25 februari.

Ansökan görs via APN (Aktivitetskort på nätet) Läs mer om APN

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta kultur- och fritid för mer information om APN.
kultur-fritid@varmdo.se

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Till exempel festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Bidraget söks i förväg och kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 3 till och med 19 år i ämnena dans, teater/drama, musik och cirkus. Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd av personer som har relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Ansökan för bidrag görs två gånger per år.

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan öppnar i januari och augusti.

Bidrag till öppen verksamhet samt skollovsverksamhet

Bidraget avser att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på skollov i form av öppen verksamhet eller läger och kurser för barn och unga
6-19 år.

Verksamheten ska:

 • vara lekfull och anpassad efter barnens behov
 • ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
 • inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet
 • bedrivas på barns villkor och ta hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt

Ansökan för bidrag görs sex veckor före aktuellt lov

 • För sportlov 2020 ska ansökan vara inne senast den 17 januari.
 • För påsklov 2020 ska ansökan vara inne senast den 28 februari.
 • För sommarlov 2020 ska ansökan vara inne senast den 8 maj.
 • För höstlovet 2019  ska ansökan vara inne senast den 22 september.
 • För jullov 2019/2020 ska ansökan vara inne senast den 15 november.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundbidrag till Pensionärsföreningar och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

Pensionärsorganisationer och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka ett årligt grundbidrag. För bidraget gäller att verksamhet bedrivs för medlemmar bosatta i Värmdö kommun.  Ansökan om bidrag ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars.

Ansökan öppnar i januari.

Till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om grundbidrag

Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar

(som inte är en idrottsförening)

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bidraget kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 år till och med 19 år. Exempel på bidragsberättigade föreningar:

 • Friluftsfrämjandet,
 • Naturskyddsföreningen,
 • Scoutföreningar.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
senast den 31 mars för innevarande år.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars.

Ansökan öppnar i januari.

Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan öppnar i januari.

Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet:

 • Stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.
 • Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp, samt bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka
bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startbidrag för ideella föreningar

Detta bidrag avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny ideell förening. En förening kan söka startbidrag under sitt första verksamhetsår.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka
bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statligt bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter

Värmdö kommun fördelar bidrag till föreningar och kommunal verksamhet för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och unga mellan 6 till 15 år. Satsningen är ett initiativ av regeringen och Värmdö kommun fördelar de medel som kommunen har möjlighet att rekvirera hos Socialstyrelsen.

För att beviljas bidrag ska sommaraktiviteterna bland annat möta följande kritierier:

Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter.

Läs mer om kriterierna på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast den 15 september ska redovisning inlämnas för de aktiviteter som beviljats stöd. Ladda ner en redovisningsmall här.Word

Ansökan 2020 öppnar i januari.

 

Särskilt kulturbidrag

Kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet. Exempel på sådan verksamhet kan vara bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner, opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd i högerspalten.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan öppnar i januari.


Socialnämndens föreningsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan ansöka om föreningsbidrag från socialnämnden. Socialnämndens föreningsbidrag syftar till att stödja ideella föreningar/organisationer som kompletterar socialnämndens verksamhet med att uppnå kommunfullmäktiges mål om social hållbarhet. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Riktlinje för föreningsbidrag

Verksamhetsbidrag ansökningsblankett

Skärgårdsmedel

Värmdö kommun beslutade våren 2018 om att finansiera en satsning för att underlätta ansökningar om medfinansiering till skärgårdsprojekt i syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting samt kommunerna Österåker, Haninge och Norrtälje arbetar kommunen med en förenkling av ansökningsförfarandet gällande utvecklingsprojekt i skärgården genom en gemensam finansieringsmodell. Satsningen ska provas under 2018 och 2019 och innebär att sökanden kommer att ha möjlighet att bli beviljad medfinansiering för projekt från Länsstyrelsen, kommunen och landsting genom en ansökan.

För att ansöka om medel via den gemensamma finansieringsmodellen kommer det bara att krävas att sökande skickar in ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning i ett system till Länsstyrelsen, som står för administrationen. Beslut om fördelning av medel kommer att fattas gemensamt av samverkansparterna i projektet.

Systemet för ansökningar öppnade i slutet av maj 2018. Medel kommer att kunna beviljas till skärgårdsprojekt som har en god lokal förankring och som värnar eller utvecklar skärgården i Stockholmsregionen.

Mer information och möjlighet att ansöka om skärgårdsmedel finns på Region Stockholms hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-08-30