Talande webbLyssna

Trygghetsaspekter

Trygghet är en upplevd känsla som är svår att mäta. Många faktorer spelar in i hur medborgarna upplever sin trygghet. Det är inte alltid som dessa går att påverka inom kommunen.

Trygghet kan också vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer eller att inte ha alltför stora grupper barn på varje förskolepersonal.

Inom området trygghet ingår medborgarnas upplevda trygghet, hur många vårdare en äldre person med hemtjänst möter under en tvåveckorsperiod samt antalet barn per personal i kommunens förskolor.

Invånarna i Värmdö kommun känner sig tryggare än genomsnittsmedborgaren bland landets kommuner. Däremot är personalkontinuiteten inom hemtjänsten samt personaltätheten inom förskolan två områden som behöver förbättras.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom trygghet finner du i denna sammanställning.


Senast publicerad: 2017-11-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation