Tyck till
Talande webbLyssna

Planerade områdesbestämmelser

För att säkerställa en hållbar utveckling och tillgodose miljömålet god bebyggd miljö slår översiktsplanen fast att fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ska användas för att styra bebyggelseutvecklingen. För områden som saknar detaljplan men där behov finns att styra bebyggelseutvecklingen på grund av områdets kulturhistoriska värden har kommunen valt att använda sig av områdesbestämmelser.

I kommunens översiktsplan har kommunen följande mål för områden med kulturhistoriskt värde:

 • Lokala och riksintressanta kulturmiljöer ska bevaras och skyddas
 • Den lokala kulturella identiteten ska främjas
 • Samhällsbyggandet ska ta hänsyn till historiska sammanhang och estetiska värden
 • Markområden av kulturhistoriskt värde ska skyddas genom information och i vissa fall av utökad lovplikt genom områdesbestämmelser

Mer information om översiktsplanen 2012–2030länk till annan webbplats


I följande områden är bestämmelser under utformning:

 • Alsvik, Svartsö
 • Bergs by, Möja
 • Hamn, Möja
 • Långvik, Möja
 • Löka, Möja
 • Norra Lagnö
 • Ramsmora, Möja
 • Sandhamn
 • Självik-Träskö, Svartsö
 • Svartsö by
 • Östra Svartsö


Senast publicerad: 2019-02-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation