Tyck till
Talande webbLyssna

Markanvisning för Trygghetsboende vid Gustavsgården

ortofoto kvarnbergsterrassen

Värmdö kommun befinner sig i en intressant fas med ett ökat antal invånare och därmed ett stort behov av nya bostäder. Målet för Värmdö kommun är att framförallt fokusera dessa nya bostäder i befintliga centrumområden.

Det är viktigt att hantera denna utvecklingsfas väl och att samordna matchningen av utbud och efterfrågan av olika typer av bostäder. Detta innebär att ökningen av bostadsbeståndet ska ske också med hänsyn till de särskilda behov som finns till exempel för Värmdö kommuns äldre invånare.

Markanvisningstävling

Värmdö kommun håller därför en markanvisningstävling för att förvärva och uppföra ett trygghetsboende med cirka 30–40 hyreslägenheter om totalt cirka 2 800 kvm BTA inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg. Marken ska upplåtas med tomträtt. Detaljplanearbetet för området har påbörjat och befinner sig mellan
samråd och granskning.

Området består idag av hårdgjorda parkeringsytor och en bergskant som domineras av ett parti hällmarksskog med tallar, lövträd och ekar. Anvisningsområdet ligger cirka 100 meter från Gustavsgården särskilt boende.


Översiktsbild trygghetsboende G-berg

Ta del av hela inbjudan samt bilagor till markanvisningstävlingen här

Ansökan

Inlämningsmöjlighet av anbud för markanvisningstävlingen är stängd och utvärderingen har påbörjats.

Kontakt

Frågor och svar under tävlingsperioden

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via servicecenter 08-570 470 00 eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-02-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument